OBCHODNÉ PODMIENKY

Firma Kyoprint s.r.o., Legionářská 231/15, 664 34 Kuřim, Česká republika IČ: 29206294 sa snaží vyrábať produkty najvyššej kvality a spokojnosť zákazníka je pre nás prvoradá. Toho však môžeme docieliť iba zrozumiteľnou dohováraním s klientom. Z tohto dôvodu prinášame na nasledujúcich riadkoch Obchodné podmienky.

§ 1 Objednávky
Dodávateľ je oprávnený odstúpiť vyhotovenie objednávky v prípade, že bude zistené, že odporuje etickým pravidlám dodávateľa alebo právnym predpisom. Do tejto kategórie spadajú najmä materiály, ktorých obsahom je hanobenie národa, etnickej skupiny, rasy a presvedčenia, podnecovanie k nenávisti voči skupine osôb alebo k obmedzovaniu ich práv a slobôd, šírenie pornografie, prechovávanie detskej pornografie, podpora a propagácia hnutí smerujúcich k potlačeniu práv a slobôd skupiny alebo jednotlivca pod.

§ 2 Spracovanie
Ak je objednávka kompletná a nám ako dodávateľovi jasná, môže byť určená na spracovanie. Za kompletnú objednávku je považovaná taká objednávka, ktorá obsahuje súpis objednaných produktov, ich počty, spôsob platby, voľbu dopravcu a fakturačné a dodacie údaje. V prípade, že objednávka nebude pre dodávateľov zrozumiteľná, bude vrátená objednávateľovi, resp. tento bude kontaktovaný na doplnenie objednávky.

Bežná doba spracovania je 3-7 pracovných dní od schválenia grafického náhľadu v prípade produktov skladom, 10-20 pracovných dní od schválenia grafického náhľadu v prípade produktov na objednávku. Pri produktoch s hodnotou "neobmedzené množstvo sklade" je termín expedície spravidla 7-10 pracovných dní od odsúhlasenia grafického náhľadu, ak nie je v potvrdení objednávky uvedené inak. Informácie o skladovej dostupnosti a termíne odoslania je vždy uvedená v detaile produktu. Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k predĺženiu doby expedície, o tomto fakte bude klient vždy informovaný. Predĺženie doby expedície spôsobené nízkou skladovou dostupnosťou nemôže byť predmetom reklamácie. V prípade, že Vaša objednávka ponáhľa, je možné u produktov skladom Expresné vytlačenie za poplatok 39 € (cena sa môže mierne líšiť v závislosti na aktuálnom kurze), termín expedície takejto objednávky je do 3 pracovných dní schválenie grafického náhľadu.

§ 3 Kúpna zmluva
Objednávateľ berie na vedomie, že vytvorením objednávky vzniká medzi ním a Kyoprint s.r.o. kúpnopredajnej vzťah, z ktorého mu plynie mimo iného povinnosť uhradiť kúpnu cenu za zhotovenie produktu.

§ 4 Ceny (cena sa môže mierne líšiť v závislosti na aktuálnom kurze CZK/EURO)
Dodávka produktov sa uskutoční za ceny platné v deň uzatvorenia zmluvy tak, ako sú uvedené na webovej stránke. Uvedené ceny zahŕňajú v súčasnosti platnú daň z pridanej hodnoty (DPH).
Akčné ceny platia výhradne po dobu akcie a po splnení podmienok, ktoré sú dané konkrétne k danej akcii. Tieto ceny platia iba pri odoslaní objednávky v rámci trvania akcie.

K cene objednaných produktov je pripočítaná čiastka 12 € predtlačovej zostavy za oznámenia (novoročenky) a 4 € za menovky. Táto suma je poplatok za spracovanie grafického návrhu a ostatných činností súvisiacich s tlačou.

Ďalšie poplatky uvedené na faktúre môžu byť :
predtlačová príprava 2. (a ďalšie) jazykové verzie pozvánky 1,20 €
predtlačová príprava 2. (a ďalšie) jazykové verzie oznámenia (novoročenky) 12 €
príplatky za zmenu farebnosti vkladu, stuhy, farbenie papiera a ďalšie
Pri objednávke dotlače (výroba ďalších kusov oznámenia po odoslaní pôvodnej objednávky) je spoplatnená čiastkou 4 €.

Každá úprava po odsúhlasení grafického náhľadu na tlač (počty, farebnosť, font, text atď.)
je spoplatnená čiastkou 7,8 €.

Upozorňujeme, že v rámci objednávky je v cene prvotný grafický návrh + ďalšie 3 grafické úpravy na vyžiadanie.
Ďalšie úpravy nad tento limit sú už spoplatnené čiastkou 3,90 € každá ďalšia úprava.

Celková cena objednávky je súčtom celkovej ceny za objednané produkty, ceny predtlačovej prípravy podľa počtu zvolených variantov a cena za dopravu podľa voľby platby a spôsobu prepravy. Cena dopravy sa stanovuje podľa aktuálne platného cenníka a je nemenná.

§ 4.1. Vzorky
Nepotlačený vzorka sa zasiela za cenu oznámenie bez potlače + cena dopravy (podľa voľby dopravcu a spôsobu platby).
Potlačený vzorka (s vlastným textom) sa posiela za cenu 8 €/ ks + cena dopravy (podľa voľby dopravcu a spôsobu platby), v prípade záväznej objednávky bude poplatok 8 € odpočítaný od predtlačové zostavy.

Počet vzoriek je obmedzený na max. 3 ks.

§ 4.2. Obálky

V cene každého svadobného oznámenia lebo novoročenky je príslušná obálka. Štandardná farebnosť obálok je biela, popr. podľa informácií u produktu. Predajca si vyhradzuje právo zmeniť farebnosť obálky v prípade ich nedostupnosti skladom, na túto zmenu budete upozornení.

§ 5 Kompletizácia
Z dôvodu častého poškodenia pri doprave dodávame všetky produkty v rozloženom stave. Pri dodaní nami potlačených kusov bude vždy priložený zložený vzor pre ľahšiu kompletizáciu. Kompletizácia všetkých kusov je možná za poplatok, ktorý bude stanovený na základe počtu kusov a náročnosti kompletizácia daného produktu. Pre kalkuláciu ceny za kompletizáciu nás kontaktujte na [email protected], prípadne túto žiadosť uveďte v závere objednávky do kolónky "Poznámky ".

§ 6 Právo zrušenia, právo vrátenie
Vzhľadom na produkt, ktorý je prispôsobený individuálnym požiadavkám klienta, čo znemožňuje jeho ďalší predaj, nie je možné objednávku zrušiť po schválení grafického náhľadu. V prípade zrušenia zo strany objednávateľa po vytlačení objednávky je objednávateľ povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté vyhotovením danej objednávky.
Na produkty ktoré nie sú individuálne vyrábané sa vzťahuje štandardnú možnosť vrátenia bez udania dôvodu do 14 dní.

§ 7 Dodanie, odoslanie
Dodanie vyhotovené objednávky prebehne spôsobom zvoleným pri odoslaní objednávky. Firma Kyoprint s.r.o. ponúka možnosť osobného prevzatia, zaslanie Slovenskou poštou alebo zaslanie kuriérom DHL. Cena dopravy je stanovená podľa platného cenníka dopravcu a podľa zvoleného spôsobu úhrady. Aktuálne platný cenník dopravy je:

Zákazníci zo Slovenska
DHL dobierka, doručenie do 48 hodín od odoslania 5 €
DHL platba prevodom , doručenie do 48 hodín od prijatia platby 4 €
Zásielkovňa dobierka, doručenie do 48 hodín od odoslania 5 €
Zásielkovňa platba prevodom , doručenie do 48 hodín od prijatia platby 4 €

Osobný odber na predajni je pre všetkých zákazníkov zdarma.

Pri platbe prevodom prebieha zaslanie až po pripočítaní platby na účet dodávateľa, výpis z účtu objednávateľa nie je braný ako smerodajný, ale v prípade zdržanie platby môže pomôcť jej dohľadanie.
Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné poškodenie dopravou, tu je nutné uplatniť reklamáciu dopravcovi podľa ich platných reklamačných podmienok. Oneskorenie dodanie zo strany Kyoprint s.r.o. neoprávňuje objednávateľa na náhradu škody, pokiaľ sa nepreukáže hrubá nedbalosť alebo úmysel zo strany dodávateľa. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za meškanie dodacieho termínu spôsobeného dopravcom.
V prípade osobného prevzatia je objednávateľ povinný vyzdvihnúť objednávky čo najskôr, najneskôr však do 2 mesiacov od prijatia výzvy na vyzdvihnutie, nedohovorí ak sa obe strany inak. Po uplynutí tejto doby bude objednávka zrušená a vzniknuté náklady budú vymáhané po objednávateľovi.

§ 8 Platba
Firma Kyoprint s.r.o. ponúka nižšie uvedené možnosti platby. Tieto možnosti platby sa volí pri vytváraní objednávky.

Možné spôsoby platby:
Dobierkou - platba pri prevzatí tovaru
Bankovým prevodom - vystavíme vám daňový doklad na základe ktorého tovar uhradíte
GoPay - možnosť platby bankovým prevodom ihneď po dokončení objednávky
V hotovosti - platba v hotovosti na prevádzke


§ 9 Vlastníctvo
Produkt zostáva vlastníctvom firmy Kyoprint s.r.o. až do úplného zaplatenia všetkých položiek danej objednávky.

§ 10 Záruka, reklamácie
Záručná lehota začína plynúť dňom doručenia objednávky k objednávateľovi. Predmetom reklamácie je produkt, ktorý nezodpovedá technickým štandardom alebo neúplné dodanie objednávky pokiaľ dodávateľ o neúplnosti objednávky neinformoval objednávateľa vopred. Predmetom reklamácie nemôže byť nesplnenie požiadaviek, ktoré odporujú obchodným podmienkam firmy Kyoprint s.r.o. platným ku dňu odoslania objednávky. Tiež nie je možné vzniesť reklamáciu na chyby (gramatické a ďalšie), ktoré zákazník odsúhlasil v grafickom návrhu.
Objednávateľ je povinný uplatniť zrejmé vady pri obdržaní produktu, najneskôr však do 2 týždňov od prijatia. Neskoršie reklamácie nie je možná. Skryté chyby je nutné reklamovať čo najskôr po zistení, najneskôr však 6 mesiacov po vyhotovení objednávky v rámci zákonnej lehoty určenej na reklamáciu. Jednoduché reklamácie je možné vzniesť telefonicky na čísle +420 530 506 098, zložitejšie sa musia podať písomne ​​na e - mailovú adresu [email protected] Pri oprávnenej reklamácii má firma Kyoprint s.r.o. najskôr právo na náhradnú dodávku. Táto dodávka bude uskutočnená zadarmo, všetky náklady vrátane dopravy v tomto prípade nesie dodávateľ. Iba v prípade, že náhradná dodávka nebude možná alebo bude chybná má objednávateľ právo požadovať zrušenie zmluvy alebo zníženie ceny. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný vrátiť celú objednávku na adresu firmy

Kyoprint s.r.o.
Legionárska 231/15
Kuřim 66434
Česká republika

Termín na vybavenie reklamácie je 30 kalendárnych dní od prijatia vzneseného nároku do firmy Kyoprint s.r.o.
V rámci reklamačného konania je objednávateľ povinný pravdivo informovať o chybách, ak nie je možné vadu ihneď odstrániť a obe strany sa nedohodnú inak, je objednávateľ povinný písomnou formou uviesť všetky požadované informácie k danej vade.
Zákazník berie na vedomie, že ak informácie v objednávke nie sú pravdivé, prípadne sú chybné, nemôžu byť predmetom reklamácie.
Farebnosť oznámenia, ktorá je vidieť na webových stránkach nemusia súhlasiť so skutočnosťou, je to dané nastavením monitora. Z toho dôvodu ponúkame možnosť zaslania vzoriek.
Daňový doklad je súčasťou každej objednávky a objednávateľovi bude doručený buď e-mailovú formou, prípadne bude súčasťou objednávky.

§ 11 Záruky
V prípade straty dokumentov potrebných na výrobu (napr. CD) uhradí dodávateľ len cenu čistého materiálu, na ktorom bol dokument dodaný. Akékoľvek ďalšie náhrady škody nie sú možné.

§ 12 Ochrana osobných údajov
Objednávateľ súhlasí s použitím osobných údajov pre potreby firmy Kyoprint s.r.o. Firma Kyoprint s.r.o. zaobchádza so všetkými údajmi ako s dôvernými. Objednávateľ má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

§ 13 Autorské práva
Zákazník, ktorý zadáva objednávku na spracovanie, prehlasuje, že je výhradným majiteľom autorských práv celého materiálu potrebného na výrobu (napr. fotografie, tlačové dáta). Následky z prípadného porušenia autorských práv nesie sám objednávateľ.

§ 14 Dodatok
Vždy je prvoradé vychádzať z kúpnopredajnej zmluvy a výrobu podľa toho dodržať. V prípade, že dôjde k akémukoľvek nedodržania, budú obaja zmluvní partneri usilovať s prihliadnutím na záujmy oboch strán dosiahnuť novú dohodu, ktorá sa bude čo najviac približovať ekonomickému účelu neplatné dohody.

§ 15 Editácia objednávky po schválení grafického náhľadu

Každá úprava po odsúhlasení grafického náhľadu na tlač (počty, farebnosť, font, text atď.) je spoplatnená čiastkou 7,8 €.